§ 1
 
1.1.      Foreningens navn er Skt. Klemens Fangel Idrætsforening – gymnastikafdelingen.
 
§ 2
 
2.1.      Afdelingens hjemsted er Odense kommune, og vil fortrinsvis være omkring Skt. Klemensskolen eller  i andre lokaler, som bestyrelsen synes  formålstjenlige.
 
§ 3
 
3.1.      Gymnastikafdelingens formål er at give især børn og unge under 25 år mu­­lighed for gennem aktiv del­tagelse i gymnastik at udvikle færdigheder i denne idræt samt i øvrigt mulighed for kammeratligt sam­vær med jævnaldrende i fritiden. Endvidere afholdes selskabelige sammenkomster.
 
§ 4
 
4.1.      Afdelingen kan have såvel aktive som passive medlemmer, mandlige og kvindelige. Medlem er alle, der har betalt kontingent. Kontingentet fastsættes af den til enhver tid siddende bestyrelse, som er ansvarlig for gymnastikafdelingen.
 
§ 5

5.1.        Gymnastikafdelingen ledes af en bestyrelse, bestående af en formand, kasserer, sekretær og et antal be­styrelsesmedlemmer. Alle vælges på afdelingens gene­ralforsamling for en 2-årig periode, halvdelen hvert år. Bestyrelsen vælger selv formand, kasserer, sekretær og repræsentant i hovedforeningen. 

5.2.      Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser              foreningen har. Foreningen hæfter med sin formue for sine forpligtelser. Foreningens medlemmer har ikke nogen              økonomiske forpligtelser overfor foreningen ud over at betale kontingent. 
 
§ 6

6.1.       Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når halvdelen af bestyrelsen i øvrigt ønsker              det. Formanden leder bestyrelsesmøderne, hvorover sekretæren fører beslutningsprotokol. 
§ 7
 
7.1.      Afdelingens regnskabsår er d. 01.01 til d. 31.12. Bestyrelsen har ret til, inden regnskabsårets afslutning, at                        hensætte et større eller mindre beløb på en konto til:
            ·      Køb af effekter, så som redskaber, dragter m.m.
            ·      Uddannelse og kurser for ledere og bestyrelse med tilskud eller hele kurset betalt.
            ·      Henlæggelse til egenkapital.
 
  
§ 8

8.1.       Afdelingens generalforsamling, der er afdelingens højeste myndighed, skal finde sted i tidsrummet d. 01.02. til d.               20.04. og indkaldes efter følgende retningslinier: 
 
8.2.       Generalforsamlingen indkaldes skriftligt eller via mail med 1 måneds varsel til medlemmerne eller ved bekendt­gø­               relse på foreningens hjemmeside. Forslag til vedtægtsændring tilsendes for­man­den senest 21 dage før                             generalforsamlingen.
8.3.       Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen fordrer dette, eller når mindst 1/3 af de                                   stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen begærer dette med angivelse af årsagen. 

8.4.       Stemmeberettiget er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance. 

8.5.        Dagsorden:            
                                             Pkt. 1     Valg af dirigent.                                            
                                            Pkt. 2     Valg af stemmetællere.
                                             Pkt. 3     Formandens beretning.
                                             Pkt. 4     Fremlæggelse af regnskabet.
                                             Pkt. 5     Behandling af indkomne forslag.
                                             Pkt. 6     Valg af bestyrelsesmedlemmer (halvdelen hvert år).
                                             Pkt. 7     Valg af suppleant.
                                             Pkt. 8     Valg af revisor og revisorsuppleant.
                                             Pkt. 9     Eventuelt.
 
§ 9

9.1         Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af af­de­lingens stem­me­berettigede medlemmer                  er tilstede. Er dette medlemstal ikke nået en halv time efter det fastsatte begyndel­ses­tidspunkt, er                                    generalforsamlingen beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. 
§ 10

10.1.     Afdelingens opløsning kræver tilslutning fra 4/5 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer af afdelingens generalforsamling. Afdelingens midler overdrages i tilfælde af afdelingens opløsning til foreningens hovedbestyrelse til fortsat anvendelse til frivilligt idræts- og ungdomsarbejde  i Skt. Kle­mens Fangel Idrætsforening. 
§ 11

11.1.    Afdelingen er medlem af DGI, Skt. Klemens Fangel Idrætsforening (Hovedforeningen) samt gennem Hovedforeningen SIKO.
 
Skt. Klemens-Fangel IF, gymnastik | Dahlsvej 1 | 5260 Odense S | skfif-gymnastik@outlook.dk | CVR nr. 21 57 56 74