Skt. Klemens Fangel I/F - Gymnastikafdelingen
Årsregnskab for perioden 1/1-2017 - 31/12-2017
                 
                 
  Indtægter:           Sidste års regnskab
                 
  Kontingenter        190.875,00     169.025,00
  Arrangementer       33.134,00     30.000,00
  Entre, opvisning     12.800,00     10.750,00  
  Cafe v. opvisningen     4.311,00     4.597,50  
  Solgt t-shirts mix-hold     2.000,00     0,00  
  Gymnastik weekend     6.839,00     8.662,50  
  Juleafslutning     3.864,00     3.405,00  
  Sangaften      1.990,00     2.585,00  
  Stævner, træf mm     1.330,00     0,00  
  Kommunalt tilskud       30.744,00     39.984,00
  Sponsorater       6.457,26     4.391,95
  OK     6.457,26     4.391,95  
  Renter og udbytte       77,24     624,67
                 
  Indtægter i alt       261.287,50     244.025,62
                 
                 
                 
  Omkostninger              
                 
  Omkostningsgodtgørelse, trænere   83.700,00     67.500,00
  Arrangementer       41.424,13     30.103,19
  Opvisning     5.718,10     1.905,14  
  T-shirts      18.310,35     6.194,60  
  Cafe v. opvisning     708,10     849,20  
  Gymnastik weekend     9.347,93     14.558,00  
  Sangaften     1.990,00     2.585,00  
  Juleafslutning     4.224,65     4.011,25  
  Stævner, træf mm     1.125,00        
  Kurser       30.521,50     28.451,53
  Musik       300,00     834,75
  Nyanskaffelser (rekvisitter)     63.116,72     44.503,43
  Møder       1.954,60     2.383,30
  Kontorhold       1.072,05     768,80
  Program       8.825,73     10.497,85
  Kontingenter og forsikringer     7.573,18     7.027,14
  Hjemmeside og administrationssystem 9.520,55     8.520,98
  Gaver       9.806,45     8.931,85
  Afskrivninger på inventar (redskaber)   0,00     0,00
  Gebyrer       1.160,00     408,00
  Diverse       5.892,00     5.868,80
  Lokale leje Od. Kommune     5.892,00     5.868,00  
  Øreafrunding     0,00     0,80  
                 
  Omkostninger ialt       264.866,91     215.799,62
                 
  Årets resultat       -3.579,41     28.226,00
                 
 
        Balance pr. 31.12.2017        
                 
                 
  Aktiver:              
  Check konto           92.653,54  
  Opsparingskto, Sparekassen Faaborg       219.957,42  
  Kassebeholdning           959,00  
  Inventar           0,00  
                 
  Aktiver i alt           313.569,96  
                 
                 
                 
  Passiver              
  Årets resultat           -3.579,41  
  Egenkapital primo           317.149,37  
                 
  Passiver i alt           313.569,96  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  Skt. Klemens d. 19.02.2018                          
                 
                 
                 
      Kasserer     Formand    
                 
                 
  Revisionspåtegning:

Vi har revideret det af ledelsen aflagte regnskab i 2017 for SKFIF Gymnastik.

Den udførte revision:

Revisionen er udført i overensstemmelse med bestemmelserne i Folkeoplysningslovens

bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 om revision.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold

Konklusion:

Det er vor opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav.
 
 
 
 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
      Revisor     Revisor    
  Øvrig bestyrelse:              
                 
                 
                 
      Else Dydensborg     Marianne T. Andersen    
                 
                 
                 
                 
      Jane Frølund Andersen     Annette S. Kristoffersen    
                 
                 
                 
      Sidsel Dragsbæk Holm     Stine Damm Börjeson    
                 
                 
Skt. Klemens-Fangel IF, gymnastik | Dahlsvej 1 | 5260 Odense S | skfif-gymnastik@outlook.dk | CVR nr. 21 57 56 74