REFERAT AF GENERALFORSAMLING
I SKFIF-GYMNASTIK 04.03.2018
 
Punkt 1. Valg af dirigent
Ulla Moeslund Madsen blev valgt som dirigent. Ulla konstaterede, at generalforsamlingen var meddelt rettidigt på hjemmesiden og indkaldt via mail til medlemmer.
 
Punkt 2. Valg af stemmetællere
Det blev ikke anset for nødvendigt med stemmetællere.
 
Punkt 3. Formandens beretning
Formanden gennemgik sin beretning, som efterfølgende blev vedtaget.
 
Noter fra formandens beretning:
Internt efter den ekstraordinære generalforsamling d. 24. april 2017, så den nye bestyrelse således ud efter konstitueringen: 
Formand: Katja Petersen
Kasserer: Ulla Madsen
Sekretær: Else Dydensborg
Annette S. Kristoffersen (Bestyrelsesmedlem)
Jane Frølund Andersen (Bestyrelsesmedlem)
Sidsel Dragsbæk Holm (Bestyrelsesmedlem)
Stine Damm Börjeson (Bestyrelsesmedlem)
Maja Kjær (Suppleant)

De forskellige opgaver er fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne, herunder rollerne som kontaktperson for de enkelte hold.
 
Alle instruktører over 16 år på vores børnehold har fået lavet en børneattest, og der var ingen problemer i dette. Alle attester er makuleret.
 
Årets gang:
Foråret blev endnu engang brugt til at forberede næste sæson her i SKFIF - gymnastik. Hjælpeinstruktører til diverse hold blev fundet lokalt.
Sidste sæson var der stor tilgang og pres på hold for de yngste årgange. Så der var behov for flere hold.
Der var igen udfordringer at finde trænere til alle hold. Især Drenge 1.-3- kl. og Juniorspring, manglede trænere/hjælpere op til sæsonstart. Alligevel lykkes det at starte alle ”gamle” hold til sæsonstart og flere nye hold. Katja har påtaget sig en stor opgave og med sin egen indsats at få holdene i gang og gennemført træningen i hele sæsonen.
Foreningen har budt velkommen til følgende nye trænere i år:
 • Katrine Stokbæk (forældre Barn),
 • Kirstine Vandborg Christensen (Seje Gymnahop piger) kom til i efteråret med rytme kompetencer
 • Jens Pedersen (junior spring) og tidligere hjælper på holdet.
 • Stine Bie Kjær, som en af 3 i trænerteam Fit i det Fri (barselsvirkar sidste sæson for Caroline)
 • Stine Haugaard Pape som en af 3 i trænerteam Fit i det Fri (barselsvirkar sidste sæson for Caroline)
 • Samt en flok nye hjælpetrænere.
 
Der er oprette følgende nye hold:
 • Bøllespirerne, et forældre Barn hold i aldersgruppen 3-4 år med Katja som træner
 • Ekstra hold Spilopper (5-6 år) med Mette Rosenkrans Andersen som træner
 • Børneyoga for piger 9-12 år, med Pia Nielsen som træner (yogatræner for voksne)
 • You Turn – sund livsstil og bevægelsesglæde (DGI-koncept), med start i januar med Helle og Anette
 
Alle nye hold såvel som ”gamle” har fuldført sæsonen, uden problemer undervejs.
 
Sæsonstart var den 4. september 2017.
 
Den gule Folder med beskrivelse af foreningen og holdene blev igen i år trykt og husstandsomdelt i lokalområdet i august måned.

Medlemstal:
Medlemstal 2017/2018:418 medlemmer, heraf 203 under 25 år og 215 over.
Medlemstal stiger forsat en del for børn under 25 år.
 
Medlemstal 2016/2017: 397 medlemmer, heraf 183 under 25 år, 214 over.
Medlemstal 2015/2016: 300 medlemmer, heraf 148 under 25 år og 152 over.
 
Lokaler
Onsdag MK træner i hallen, Yoga-holdene og let motion har igen trænet i Skt. Klemensparken. Alle øvrige hold i gymnastiksalen.
Skt. Klemensparken er ikke optimalt for let motion (fint lokale, men for lille) og det er stadig ønske om at komme tilbage i hallen. Dette ønske bakkes op af formanden samt den øvrige bestyrelse/forening, men indtil videre kan dette ikke lade sig gøre. Heldagsskolen lægger beslag på alle dagtimer i hallen.
Kurser - I den forløbne sæson har der være deltagelse i kurser:
 • You Turn instruktører: Helle og Anette er blevet uddannet.
 • Spring/modtager kursus: Mimi.
 • Minihjælpetræner kursus: Karoline, Marie, Oscar, William, Patricia, Signe, Josephine og Ida.
 • Diverse inspirationskurser: Anette, Birgit, Katja, Maja T, Mette, Helle, Katrine, Mimi, Nadine og Pia.
 • DGI elektronisk trænerguide (hjælpeværktøj for trænere): Afholdt et kursus på skolen for foreningens trænere. Kun få deltagere.
Der har været godt gang i kurser i år, bestyrelsen påskønner trænernes lyst til at bruge tid til uddannelse.

Vejledning
Helle og Anette har afholdt intern vejledning på børnehold. Det er blevet modtaget meget positivt af alle. Så det var en succes.
 
Arrangementer:
Stjerneløb i september, arrangeres i samarbejde med Kultur og Dilettant foreningen

Børnegymnastik weekend, den 4. og 5. november 2017. Der var en god opbakning igen i år fra både børn og forældre til de praktiske opgaver. Lørdag aften var forældrene med til spisning og hygge. Søndag formiddag var der opvisning for forældre og søskende og diplomer til de deltagende gymnaster.
Det var igen en succes.

Sangaften d. 15.11.2017 i Fangel Forsamlingshus, i samarbejde med menighedsrådet. Igen i år var arrangementet en succes med fin tilslutning (omkring 60 personer).

Juleafslutning den 13. december 2017, løb af stablen som vanlig, med en masse glade gymnaster og sang. Deltagerne var primært herrerne og damerne MK motion (onsdag), samt nogle fra Helles Hold (mandag) og MK grundtræning (torsdag). Omkring 65 deltagere.

Ekstratræning med hygge og overnatning på skolen for Dans/Rytme-piger med Mathilde og Anna i februar. Stor succes for hele holdet, det gik rigtig godt.

DGI-opvisning i Højby d. 18. marts, 3 børnehold er tilmeldt som gruppeopvisning. Der er en del udfordringer i ift. koordination, men det skal nok blive godt.
 
Gymnastikopvisningen bliver 17. marts 2018.
Vi får igen besøg af Bernstoffminde Efterskole, samt et hold Friske Fynske Qvinder fra BIF.
 
Foreningen tilbyder koordinering af ugentlige gå og cykelture i løbet af forårssæsonen.

Nyanskaffelser:
Vi har søgt penge ved fritidsafdelingen til en række nyt udstyr og fik bevilliget næsten 30.000 kr. Foreningen har derfor købt mere ind i denne sæson en tidligere, herunder:
Lille luftmåtte, 3-delt plint, skumredskaber til de små gymnaster, skum trappe, skumcylinder, flik-flak-træner, balance modul, skumplint mv.
Gulvet i redskabsrummet (tremmerummet) er blevet renoveret. Det var nødvendigt, da det slidte gulv ødelage skumredskaberne. Desværre bliver den slags vedligeholdelse ikke længere betalt af skolen.
Man kan så sige at tilskuddet til redskaber fra fritidsforvaltningen har lidt mere end kompenseret for foreningens udgift til renovering af gulv.
 
Punkt 4. Fremlæggelse af regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet, som viste et ganske lille underskud på kr. 3.579,41 kr. Foreningen har en god økonomi.
Ros til kasseren for et fint regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
 
Punkt 5 Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet forslag til vedtægtsændringer:
5.2 Ny punkt.
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser foreningen har. Foreningen hæfter med sin formue for sine forpligtelser. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelser overfor foreningen ud over at betale kontingent.
 
8.2 ændres til:
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt eller via mail med 1 måneds varsel til medlemmerne eller ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside. Forslag til vedtægtsændringer tilsendes formanden senest 21 dage før generalforsamlingen.
 
Ændret fra: Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 1 måneds varsel til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i de lokale blade eller klubblad. Forslag til vedtægtsændringer tilsendes formanden senest 21 dage før generalforsamlingen.
 
Begge ændringer blev vedtaget af generalforsamlingen.
 
Punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (halvdelen hvert år)
På valg var Sidsel Holm (modtog ikke genvalg), Else Dydensborg (modtog genvalg) og Marianne T. Andersen (modtog genvalg)
Da ingen havde givet tilsagn om at ville opstille og ingen meldte sig på generalforsamlingen blev det besluttet at køre videre med nuværende bestyrelse uden Sidsel på 7 medlemmer.
 
Punkt 7. Valg af suppleant
Maja Kjær var villig til genvalg – og blev valgt.
 
Punkt 8 Valg af revisor og revisorsuppleant
Brian Schmidt – revisor og Erling Dydensborg – revisorsuppleant, var begge villige til genvalg og blev valgt.
 
Punkt 9.  Eventuelt
Der deltog 1 medlem (træner) ud over bestyrelsen, men flere gode forslag / input blev drøftet:
 
Der blev snakket om forældre involvering i form af et ”opstarts”møde” / ved sæsonstart. God ide, som også blev nævnt sidste år. Vi prøver om det kan lykkes i denne kommende sæson.
 
Der blev drøftet manglende tid inspiration på bestyrelsesmøder til nye tiltag. Møderne er fyldt op med praktiske ting og bliver ofte for lange. Kan vi sætte noget i underudvalg?
 
Foreningen trænger til et løft på mediesiden. Bestyrelsen har på møder drøftet modernisering af layout på den gule folder (kontakt til Erhvervsskolen for bistand) og fornyelse af især billeder på hjemmesiden, samt mere aktiv brug af Facebook. Det kniber med ressourcer, men det blev aftalt at starte med at få en god fotograf til at tage billeder til opvisning (er iværksat).
 
Efter en god og konstruktiv drøftelse af de stillede forslag / ønsker, takkede dirigenten for god ro og orden.
 
 
Odense, den 13.03.2018
 
 
Else Dydensborg, referent.
 
 
 
 
 
Katja Petersen, formand                                                                     Ulla Moeslund Madsen, dirigent
 
 
Skt. Klemens-Fangel IF, gymnastik | Dahlsvej 1 | 5260 Odense S | skfif-gymnastik@outlook.dk | CVR nr. 21 57 56 74