REFERAT AF GENERALFORSAMLING
I SKFIF-GYMNASTIK 05.03.2017
 
Punkt 1
Valg af dirigent
Else Dydensborg blev valgt som dirigent. Else konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet.
 
Punkt 2
Valg af stemmetællere
Det blev ikke anset for nødvendigt med stemmetællere.
 
Punkt 3
Formanden gennemgik sin beretning, som efterfølgende blev vedtaget.
Internt efter den ordinære generalforsamling d. 3. april 2016 så den nye bestyrelse således ud efter konstitueringen:
 
Formand: Katja Petersen
Kasserer: Ulla Madsen
Sekretær: Sussie Hagen Nielsen
Marianne Troen Andersen
Sidsel Dragsbæk Holm
Else Dydensborg
Tanja Andersen
Mette Rosenkranz (Suppleant)
 
De forskellige opgaver er fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne og alle er kontaktperson for min. et hold.
Alle instruktører over 16 år på vores børnehold har fået lavet en børneattest, og der var ingen problemer i dette. Alle attester er makuleret.
 
Årets gang
Foråret blev endnu engang brugt til at forberede næste sæson her i SKFIF - gymnastik. Hjælpeinstruktører til diverse hold blev fundet lokalt.
Hen over sommeren kom nye trænere til foreningen (Mimi, Anna og Mathilde), samt en del unge hjælpetrænere. Derfor startede sæsonen helt efter planen for alle hold.

Sæsonstart var den 5. september 2016.
Nyt fra sæsonstart
 
 • De friske fyre blev fra sæsonstart omdannet til et mix.-hold, stadig under ledelse af Anette.
 • Efter initiativ fra lokale damer/piger, blev et udendørs-hold oprettet til voksne kvinder under navnet ”fit i det fri”. Dette hold lader til at være en stor succes.
 • Anna og Mathilde har startet et Rytme-hold for piger fra 3. kl. og op.
 • Taliah Habary har kørt et lille rytme/leg-hold til børn fra 3 – 6 år.
 • Troels og Helles MK-hold har stor (for stor) tilslutning. Det blev besluttet at søge om en tid i hallen, for at kunne gøre holdet større (det kan dog ikke lade sig gøre før kl. 21.00.)
 • Fit i det fri er ligeledes en stor succes.
 
Yoga-holdet, som blev startet efter et initiativ fra DGI, kører stadig fint. Der er så god tilslutning, at det er blevet udvidet til 2 hold. Der har været og er til dels stadig, mindre problemer med adgangen til Fælleshuset Skt.Klemensparken, hvor holdet afholdes. Det har givet lidt gnidninger på holdet, men det kører OK og evt. problemer takles løbende. 

Medlemstal 2015/2016: 300 deltagere, heraf 148 under 25 år og 152 over.
Medlemstal 2016/2017: 397 deltagere, heraf 183 under 25 år, 117 i alderen 25-64 og 97 65+.
  
Kurser 

I den forløbne sæson har der været afholdt kurser:
 
Anette: Målrettet træning 60+, Rustbanker for damer, Rustbanker for herrer, 6+ og derudaf, Tænk nyt –Keep it simple.
Mimi: Redskabsbaner 3-6 år, Inspiration til leg og motorik 3-5 år
Mette: Inspiration til redskabsbaner 3-5 år, Inspiration til leg og motorik 3-5 år
Anna og Mathilde: Rytme for drenge og piger 0-12 år.
Birgit: 60+ med gang i – Træning med roller, redondo og elastik
Desuden har Helle, Troels og Mimi deltaget i DGI inspiration 2016, en hel weekend med kurser med forskellige emner.
Sophia, Selma og Thilde har været på minihjælpetrænerkursus.
Eveline, Sofie og Alma har været på hjælpetrænerkursus.
Francesca og Selina har været på hjælpetræner II
 
Desuden har flere børnehold fået vejledning fra DGI
 
Ændringer i bemanding i løbet af sæsonen.
 • Emilie er stoppet på de seje gymnahop-piger. Holdet blev overtaget af Francesca, der pga. sin unge alder er blevet bakket op af Mimi og Katja.
 • Tanja og Sussie faldet fra bestyrelsen, af personlige årsager.

Arrangementer
 
Børnegymnastik weekend, den 5. og 6. november 2016. Der var en god opbakning igen i år fra både børn og forældre og der var igen mange, der havde meldt sig til at hjælpe med frugtskæring, madlavning og oprydning. Lørdag aften var forældrene med til spisning og hygge. Søndag formiddag var der opvisning for forældre og søskende og diplomer til de deltagende gymnaster.
Overordnet gik weekenden rigtig godt. Nogle opmærksomhedspunkter for fremtiden er; Tydeligere forventningsafstemning ift. trænere, hjælpetrænere og bestyrelse, årlig vurdering ift. hvem der skal inviteres og hvordan programmet skal rettes til i forhold dertil, skulle man overveje at flytte til hallen og kan vi stadig rumme fællesspisningen, eller skal den erstattes af fælles aftenkaffe.
 
D. 16.11.2016 blev der igen afholdt en sangaften i Fangel Forsamlingshus, i samarbejde med menighedsrådet. Igen var arrangementet en succes.
 
Juleafslutning den 14. december 2016, løb af stablen som vanlig med en masse glade gymnaster og sang. Deltagerne var primært herrerne og damerne fra onsdagsholdet, samt damerne fra mandagsholdet.
 
Gymnastikopvisningen er fastsat til d. 25. marts 2017. Vores gæstehold er igen i år fra Bernstoffminde Efterskole, hvilket vi er meget glade for og Team Tumbling Fyn har igen i år et par hold med i vores opvisning.
  
Nyanskaffelser
Den største og mest omfattende ”nyanskaffelse” har været ombygningen i redskabsrummet, som betyder vi kan få låst alle vore ting væk. Særlig tak til Else i denne sammenhæng.
 
Der er bestilt en ny soft-top og en ny salto-plint.
 
Det er meningen, at Bestyrelsen (primært formanden) efter sæsonafslutningen, vil kunne dedikere mere tid til søgning af midler, til flere nyanskaffelser.
 
Peter Marino og Undertegnede håber derudover at få mulighed og opbakning til at gøre alvor af idéen om, at søge en tilbygning til hallen.

Punkt 4
Kassereren gennemgik regnskabet, som viste overskud på kr. 28.226,00. Regnskabet blev godkendt.
 
Punkt 5
Der var ikke indkommet et forslag.
 
Punkt 6
På valg var Katja Petersen, Ulla Moeslund og Tanja Andersen.
Tanja Andersen genopstilllede ikke. Katja Petersen og Ulla Moeslund var villige til genvalg. Katja og Ulla blev genvalgt.
Da ingen havde givet tilsagn om at ville opstille til valg og ingen meldte sig på generalforsamlingen, blev det besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling 24.04.2017. Inden da skal der findes min. 2 nye til bestyrelsen.
 
Punkt 7
Mette Andersen var villig til genvalg – og blev valgt.
 
Punkt 8
Brian Schmidt – revisor og Erling Dydensborg – revisorsuppleant, var begge villige til genvalg og blev valgt.
 
Punkt 9
Der kom flere gode forslag / input, som blev drøftet:
Der blev foreslået et opstarts”møde” / gymnastik event lige ved sæsonstart, hvor der kunne laves gymnastik for børnene, mens forældrene bliver trukket til side til et lille forældremøde med info om aktiviteter i løbet af året.
 
Det blev drøftet, hvordan vi kan tiltrække flere medlemmer til generalforsamlingen, f.eks. i forbindelse med gymnastik event, hvor beretningen kunne være i form af billeder fra sæsonen, træninger og andre aktiviteter og lade børnene deltage i hele eller dele af  generalforsamlingen.
 
Det blev foreslået, at gymnastik weekenden måske skal i hallen i stedet for gymnastiksalen, da det giver bedre plads til en forevisning for forældrene af, hvad pigerne har arbejdet med og at forældrespisningen kunne ændres til en kop kaffe / kage, da vi er ved at nå maks for hvor mange vi kan bespise.
 
Tema Tumbling Fyn er interesseret i hal udvidelse – vi forsøger i samarbejde med dem at få etableret en arbejdsguppe, som kan arbejde videre med en haludvidelse.
 
Anette Guldborg tilbød sig som kontakt person til DGI, således at Anette holder øje med og giver besked om kurser, aktiviteter hos DGI, som kan være relevant for trænere og/eller bestyrelsen.
 
Det blev stillet forslag om, at der blev tænkt på evt. gymnaster eller tilskuere med f.eks. diabetes eller glutenallergi. Vi tager det med i den mail, som sendes til dameholdene om opfordring til at bage til cafeen og bede en eller to tage hensyn til dette, ligesom vi opfodre nogle til at bage boller, pølsehorn eller pizzasnegle til salg i cafeen ved foreningens forårsopvisning.
 
Efter en god og konstruktiv drøftelse af de stillede forslag / ønsker, takkede dirigenten for god ro og orden.
 
 
Odense, den 05.03.2017
 
  
Ulla Moeslund Madsen, referent.
 
 
 
 
Katja Petersen, formand                                                      Else Dydensborg, dirigent
 
 
 --------------------------------------------
 
Referat af ekstraordinær generalforsamling 24.04.2017
 
Der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med det formål at vælge nye bestyrelsesmedlemmer, da der ikke var mødt / havde meldt sig kandidater til minimum to nye medlemmer.
 
Katja Petersen gennemgik kort foreningens aktiviteter og bestyrelsens arbejde.
 
Derefter blev der spurgt til mulige kandidater og Annette S. Kristoffersen, Maja Kjær, Jane Frølund Andersen og Stine Damm Borjesen meldte sig og blev alle valgt, med Maja som suppleant.
 
Herefter blev ordet givet frit til de fremmødte medlemmer og trænere og mange gode ideer og input blev diskuteret, bl.a.
 • Undersøge mulighederne for bedre lyd i hallen til opvisningen
 • Powerpoint som kunne køre under opvisningen med billeder fra holdenes træning, events mv
 • Opfordring i info-mails til medlemmerne til at like foreningens facebook side
 • Medbringe kursusmateriale på opstartsmøde med trænerne
 • Opfordre trænerne på de lidt større børnehold til at deltage i modtagekurser
 • Ønske om bedre højtalere i gymnastiksalen.
 
Efter en god debat takkede Katja for fremmødet og de mange gode ideer, som bestyrelsen vil arbejde videre med.
 

Odense, den 02.05.2017
 
Ulla Moeslund Madsen, referent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skt. Klemens-Fangel IF, gymnastik | Dahlsvej 1 | 5260 Odense S | skfif-gymnastik@outlook.dk | CVR nr. 21 57 56 74